FNs klimamål

FN's 17 Verdensmål er FN's fælles klimaaftale, som skal være med til at sikre en bæredygtig fremtid for vores jord og os mennesker.

Træer

FN’s Verdensmål

Allerede siden begyndelsen af 90’erne har FN forsøgt at samle verden om, at vi skal dæmme menneskeskabte klimaforandringer. Den allerførste klimaaftale, som var juridisk bindende, var Kyoto-protokollen i 1997.

Medlemmerne af aftalen forpligtede sig til, at de ville reducere deres udledning af drivhusgasser.

Fn's Verdensmål fakta

FN's Verdensmål består af 17 mål og 169 delmål, hvor bæredygtighedsprincippet går igen i alle de 17 mål.

Læs meget mere om de 17 Verdensmål på FN's egen hjemmeside om verdensmålene for bæredygtighed.

Parisaftalen

Parisaftalen (2015) er en international aftale inden for FN’s klimakonvention UNFCCC. Den handler primært om at begrænse udledning af drivhusgasser gennem grøn omstilling, klimatilpasning og finansiering heraf.

Det er en del af aftalen, at de deltagende lande opstiller, planlægger og overvåger sine egne tiltag mod global opvarmning.

Donald Trump trak USA ud af Paris-aftalen i 2017, men Joe Bidden meldte USA ind i aftalen igen i 2001 kort efter sin indtrædelse som præsident.
Læs mere om her verdensorganisationen FN

FN’s klimamål

FN’s klimamåls hovedpunkt er at holde den globale temperaturstigning under 2 grader celsius, at sikre økonomisk støtte fra i-landende til klimaindsatsen i u-landende og sikre alle landes modstandskraft i forhold til klimarelaterede farer.

Hvad er FNs 17 Verdensmål

FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget den 2. august 2015 for alle FN’s medlemslande. Aftalte med indgået i forbindelse med FN’s generalforsamling.

Mange af forslagene i de 17 udviklingsmål og 169 delmål bygger på 2015-målene. Mange af målene handler om udryddelsen af fattigdom og sult, lighed mellem køn og styre globale partnerskab for udvikling.

Bæredygtighedsprincippet reflekterer i alle de 17 mål.

De 17 verdensmål

Mål 1: Afskaffe alle former for fattigdom i verden

Mål 2: Stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring, samt fremme bæredygtigt landbrug.

Mål 3: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Mål 4: Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring.

Mål 5: Opnå ligestilling mellem kønnene og styrk alle kvinders og pigers rettigheder og muligheder.

Mål 6: Sikre at alle har adgang til vand og sanitet og at dette forvaltes bæredygtigt.

Mål 7: Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

Mål 8: Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse, samt anstændigt arbejde for alle.

Mål 9: Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.

Mål 10: Reducer ulighed i og mellem lande.

Mål 11: Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

Mål 12: Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer.

Mål 13: Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Mål 14: Bevare og sikre bæredygtigt brug af verdens have og deres ressourcer.

Mål 15: Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Mål 16: Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.

Mål 17: Styrke det globale partnerskab for handling og øg midlerne til at nå målene.

Hvad gør FN mod fattigdom – Verdensmål 1

Det allerførste af FN’s 17 verdensmål handler om at afskaffe verdens fattigdom inden 2030. Dette er stadig en af de største udfordringer for menneskeheden. Selvom antallet af mennesker, som lever i ekstrem fattigdom, er halveret de seneste 30 år, så lever mange stadig millioner i fattigdom.

Hvad handler Verdensmål 2 om

Verdensmål 2 handler om at stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring, samt fremme bæredygtigt landbrug.

Verdensmålet handler om at en bæredygtig udvikling vil afskaffe alle former for sult og underernæring inden 2030

Verdensmål 3 om sundhed og trivsel

Verdensmål 3 handler om sundhed og trivsel, og særligt om at forbedre mødres sundhed og i bekæmpelsen af HIV/AIDA, malaria og andre sygdomme.

Nedgangen bland dødsfald blandt børn er placeret over halveret siden 1990. Der dør dog stadig millioner af børn hvert år af mæslinger og tuberkulose, som kun have været forhindret.

Hvad handler Verdensmål 4 om

Verdensmål 4 handler om sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse. Der er sket store fremskridt på dette felt, men fremgangen i udviklingslandene møder stadig store udfordringer grundet fattigdom og væbnet konflikter.

Verdensmål 5 om ligestilling

Verdensmål 5 handler om ligestilling mellem kønnene, hvor kvindes og pigernes rettigheder og muligheder skal styrkes.

Diskrimination mod kvinder og piger bliver ikke kun opfattet som en grundlæggende menneskeret, men som en faktor på tværs af alle udviklingsområderne.

Verdensmål 6 rent vand og sanitet

Vandmangel påvirker mere end 40 % af hele verdens befolkning. Dette tal forventes at stige med de globale temperaturer, som er forårsaget af klimaændringerne.

Forsyninger af rent drikkevand er et stort problem, som påvirker alle kontinenterne. Flere milliarder mennesker har fået bedre adgang til vand og sanitet siden 1990, er dette stadig et stort globalt problem.

Hvad handler verdensmål 7 om

Verdensmål 7 handler om at sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til overkommelige priser.

Der er generel en stor stigning af antallet af personer med adgang til elektricitet. Det skaber større efterspørgsel på billig energi, og det er samtidig med til at påvirke vores klimasystem.

Der er sket et stort skifte, hvor der nu er fokus på alternative energikilder i form af vedvarende energi.

Verdensmål 8 fremme vedvarende, inklusiv 
og bæredygtig økonomisk vækst

De seneste 25 år er antallet af arbejdstagere, som lever i ekstrem fattigdom, faldet markant. I udviklingslandene udgør middelklassen nu mere end 1/3 del af den samlede beskæftigelse.

Verdensmål 9 om industri, innovation og infrastruktur

Investeringer i infrastruktur og innovation er afgørende drivkræfter for økonomisk vækst og udvikling. Den teknologiske udvikling skal være med til at finde varige løsninger på både økonomiske og miljømæssige udfordringer.

Hvad handler verdensmål 10 om

Verdensmål handler om at reducere ulighed i og mellem lande. Uligheden er et globalt problem, som kræver globale løsninger.

Verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund

Vi står overfor et globalt problem med den stigende migration fra land til by. Her vil man opnå bæredygtig udvikling ved at ændre den måde, vi bygger og styrer vores byrum på.

Den ekstreme fattigdom er også ofte forbundet med storbyer, hvor regeringer forsøger at imødekomme den stigende befolkning ved at garantere adgang til sikre og billige boliger.

Verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion

Verdensmål 12 handler om, at vi skal reducere vores aftryk på naturen ved at ændre vores måde at producere og forbruge vores varer og ressourcer på.

Landbruget er den største forbruger af vand på verdensplan.

Hvad handler Verdensmål 13 om

Verdensmål 13 handler om at handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser. Udledningen af drivhusgasser stiger fortsat, og det har store konsekvenser for vores klimasystem.

Verdensmål 14

Verdensmål 14 handler om livet i havet. Det handler om at bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer.

Hvad handler Verdensmål 15 om

Verdensmål 15 handler om at beskytte livet på land. Det handler om at beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse og tab af biodiversitet.

Mål 16 om fred, retfærdighed og stærke institutioner

Mål 16 handler om at støtte fredelige og inkluderende samfund. Det skal give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.

Hvad handler mål 17 om

Verdensmål 17 handler om styrke det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og øg midlerne til at nå målene. Vi kan kun opnå verdensmålene ved stærkt globalt engagement og godt samarbejde.

Hvad sker der i 2030

De 17 verdensmål skal sætte kursen for en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten frem mod 2030.

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.
SitemapSponsorerede artikler