Biodiversitet, økosystemer og grønomstilling

Udtrykket biodiversitet har fået stor udbredelse de senere år. Biodiversitet omfatter alt form af liv såsom dyr, plante og bakterier.

Jordegern

Hvad er biodiversitet

Biodiversitet er et begreb, som bruges til at snakke om naturens rigdom. Det betegner både dyr, planter, deres levesteder og deres gener.

Biodiversitet er med til at skabe de økosystemer, som er med til opretholde levende organismer såsom os mennesker

Hvad betyder biodiversitet

Biodiversitet stammer fra græsk og latin, hvor det græske ord bios betyder liv og det latin ord diversus betyder forskelligartet. Det vil altså betyde, at variationen i den levende natur.

Biodiversitet er en betegnelse for biologisk diversitet. Det vil sige betydning er variationen i den levende natur og helheden af gener, arter og økosystemer.

Begrebet biodiversitet bliver oftest brugt til at refere om dyre- og plantearter i et geografisk område.

Fakta biodiversitet: Hvad er definitionen på biodiversitet

FN definerer biodiversitet som ”Mangfoldigheden af levende organismer i alle miljøer, både på and og i vand, samt de økologiske samspil, som organismerne indgår i. Biodiversitet omfatter såvel variationen indenfor og mellem arterne som mangfoldigheden af økosystemer.”

Det vil altså sige, at biodiversitet er alt liv på jordkloden.

Hvilken betydning har biodiversitet

Biodiversitet har først og fremmest bidraget til menneskelige kulturer på mange måder. Og modsat har samfundene og mennesker spillet en afgørende og stor rolle for skabelsen af diversitet i naturen på både genetisk, artsmæssigt og økologisk niveau.

Hvorfor er biodiversitet vigtig

Biodiversitet er vigtig for alle mennesker først og fremmest en ressource i hverdagen. Ressourcer som biodiversitet er med til at bidrage til er mad, fibre, træ, varme og medicin.

Derudover har biodiversitet også en anden og meget vigtig rolle. Biodiversitet er med til at rense luft og vand, stabilisering og dæmpning af klimaet og derved begrænsning af oversvømmelser, tørke og andre miljøkatastrofer.
En video om, hvad biodiversitet af lavet af Naturstyrelsen

Hvad truer biodiversitet

I dag er biodiversitet truet mange steder, fordi arter uddør og store områder bliver udryddet til landbrug, skovbrug, bebyggelse og produktion.

Mennesker er derfor den største trussel for biodiversitet. Det skyldes, at mennesker ænder på naturen for at tilpasse det moderne samfund, hvor der er brug for større arealer til produktion, landbrug og infrastruktur.

Hvad betyder biodiversitet i haven

Biodiversitet i haven betyder, at der findes mange arter i haven. Hvis man får en øget biodiversitet i haven, giver det en mere sundere og modstandsdygtig have.

Et godt trick til at styrke biodiversiteten i haven er at have adgang til vand for eksempel ved et fuglebad. Det tiltrækker dyr til din have og styrke dyrelivet.

Læs her om ISABELLAS guide til, hvordan du får større biodiversitet i haven:
Sommerfugl

Biodiversitet i byen

En stor del af befolkningen bor i byer. Der er derfor også kommet fokus på biodiversitet i byerne. Det gøres ved at lave flere grønne områder og bevare diversiteten i byerne.

Det er både til gavn for mennesker, planter og dyr at skabe mere diversitet i byerne.

Hvad er en bæredygtig by

En bæredygtig by er en by med grønne områder, bilfri zoner, en by som udnytter sine ressourcer mest hensigtsmæssig og byplanlægning tænkes i forhold til klimaet.

Begrebet bæredygtighed blev første gang defineret af FN i 1980’erne. Der definerer bæredygtighed bærdygtighed er en udvikling, hvor opfyldelsen af de nulevende generationers behov ikke sker på bekostning af fremtidige generationer behov.

Derfor er en bæredygtig by en by, som er i stand til at opretholde et godt liv for alle dens indbyggere samtidig med at beskytte fremtidige generationer.

Biodiversitet i Danmark

I Danmark er vi forpligtet til at have en national biodiversitetsstrategi, da de er en del af biodiversitetskonventionen.

I Danmark udgør Naturbeskyttelsesloven, Jagt- og vildtforvaltningsloven, Miljøbeskyttelsesloven, Miljømålsloven, Skovloven og Nationalparkloven de fleste væsentlige love, som er med til at sætte rammerne til beskyttelsen af den danske biodiversitet.

Øge biodiversiteten

Der findes en lang række værktøjer, som bidrager til at beskytte de vilde dyr og planter og deres levesteder. Her nævnes en række tiltag, som Danmark har gjort for at øge biodiversiteten.

Natura 2000 er et naturnetværk på tværs af landegrænser i EU.

Udnytte de genetiske ressourcer og retfærdig deling af goder. Disse EU-regler er med til at sikrer retfærdig udbyttedeling mellem parter.

De nationale naturbeskyttelsestiltag, som omfatter naturbeskyttelsen, fredede arter, fredninger og indsatser mod de invasive arter.

Hvordan kan man måle biodiversitet

Kortlægningen af biodiversitet er kompleks. Forskerne kortlægger biodiversiteten i et bestemt område, hvor de opgør arter, naturtype, levesteder og økosystemer i antal.

Biodiversitet på tre niveauer

Der findes tre former for diversitet: genetisk diversitet, artsdiversitet og økosystem diversitet.

Genetisk diversitet

Genetisk diversitet er variationen af gener inden for en art eller en bestand. Det vil sige, at genetisk diversitet er, når en arts rummer et stort antal variationer.

Det er bevidst, at genetisk diversitet giver en art eller en population bedre forudsætninger for at tilpasse sig, når biotopens forhold ændrer sig.

Derfor er arter med en dårlig genetisk diversitet også udsat, når deres miljø ændrer sig.

Fakta biodiversitet: Hvad er en biotop

En biotop er en rumlig afgrænset, mindre enhed af et økosystem, hvor det er de ydre vilkår, som sætter grænserne.

Artsdiversitet

Artsdiversitet beskriver den variation imellem arter, som findes på en bestemt biotop

En større artsspredning kan betyde en øget konkurrence mellem arterne. Det kan også betyde, at arterne tvinges til at holde sig til hver deres niche, og derfor fjerne grundlaget for generalister.

Økosystemdiversitet

Økosystemdiversitet er også en form for biodiversitet. Økosystemdiversitet beskriver kvaliteten af økosystemer i et givent område. De mange processer i en skov er med til at skoven et økosystem.

Hvad er biodiversitetskonventionen

Biodiversitetskonventionen er en aftale i FN. Aftalen blev vedtaget på FN’s verdenstopmøde i Rio de Janeiro i 1992.

Biodiversitetskonventionen har til formål at bevare biologisk mangfoldighed og 176 lande har underskrevet aftalen. Hvor Danmark har været med til at forpligtet sig til at beskytte landets biodiversitet.

Biodiversitet globalt

Den globale biodiversitet er ifølge WWF, som er Verdensnaturfonden, i stor tilbagegang. Her er bestanddelen af en række bestemte fisk, fugle, pattedyr, padder og krybdyr samlet set faldet med 58 % siden 1970.

Du kan læse endnu mere om den globale diversitet i WWF’s store rapport ”Living Planet Report 2016 – Risk and Resilience in a New Era”. Se rapporten her
En video om Living Planet Report lavet af WWF

Hvilken betydning har biodiversitet

Biodiversitet har en stor betydning for naturen og mennesker. Biodiversitet har bidraget til menneskelige kulturer og omvendt har samfund og mennesker haft en afgørende rolle for skabelsen af diversitet i naturen på genetisk, artsmæssigt og økologisk niveau.

Hvilken betydning har biodiversitet for mennesker
Diversitet er en ressource for mennesker i hverdagen. Det sørger for vi får mad, fibre til tøj, træ og medicin og brændstof.

Denne udbyttediversitet bliver også kaldt for agrobiodiversitet.

Hvad er økosystemer

Økosystemer er samspillet mellem de levende organismer og deres fysiske omgivelser. Hvor jorden kan betragtes som ét stort økosystem. Men en enkel skov kan også betragtes som et økosystem.

I et økosystem er alle de levende organismer på forskellige måde påvirkede og afhængige af andre organismer og klimaet og jordbunden.

Biodiversitet og Regnskov

Regnskovene er de mest frodige områder i verden, hvor mere end halvdelen af verdens cirka 1,4 millioner arter lever.

Hvert eneste år finder botanikere tusindvis af nye plantearter i regnskovene. Hvor man mener, at man kun har fundet 15-35 % af alle arterne i regnskoven på Borneo.

Regnskoven er et gigantisk økosystem. Hvor arterne som lever i regnskoven, er afhængige af hinanden.

Læs mere om Regnskoven i artiklen Regnskove – biodiversitet og livet i regnskoven.
Regnskov

Hvad betyder grøn omstilling?

Grøn omstilling betegner den omstilling som foregår fra sorte ressourceintensiv som kul, gas og olie til en mere grøn og ressourceeffektiv økonomi.

Det er omlægning af den måde, vi producerer og forbruger energi på.
Læs om energiforsyning 

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.
SitemapSponsorerede artikler