Industrialiseringen i Danmark

Industrialiseringen er starten på den morderne verden, som vi kender i vesten i dag. En periode, hvor masseproduktion, effektivisering og byer voksede frem - men også en tid, som er fundamentet for den klimakrise, som vi står overfor i dag.

kødfabrik
Industrislagteri i Kødbyen i København i 1954
Kilde: Willem van de Poll, CC0, via Wikimedia Commons

Hvad er industrialiseringen

Industrialiseringen er en tidsperiode i den vestlige verdenshistorie, hvor den moderne verden voksede frem på grund af den hastige teknologiske udvikling.

Industrialiseringen er kendetegnet ved, at virksomhederne begynder at bruge maskiner for at forøge produktiviteten. En lan række opdagelser så dagens lys under industrialiseringen, og de var med til at modernisere og effektivisere produktionen. Af opfindelser kan nævnes dampmaskiner og jernbanen, som har haft kæmpe betydning for transport, handel og produktion.

Industrialiseringen i Danmark

Industrialiseringen i Danmark er periode på cirka 150 år, som foregår fra midten af 1800-tallet til anden halvdel af 1900-tallet. Perioden ved på sit højeste fra 1850 frem til 1920.

Det var her produktivitet og effektiviseringen af produktionen spredte sig til hele Danmark. Industrialiseringen var også med til at skabe den demokratiske vestlige verden og den danske velfærdsstat.

Hvad skete der under industrialiseringen i Danmark

Staten støttede udviklingen helt fra staten af, da de så muligheder i væksten. Processen til industrialisering var langsom, men da økonomien blev bedre, befolkningstilvækst, stigende effektivisering af landbruget og udnyttelse af naturens ressourcer – så rullede udviklingen derudaf.

Stavnsbåndet blev ophævet i 1788, hvor det hidtil havde gjort det ulovligt for mænd og drenge at forlade det gods, som de hørte til.

Andelsbevægelsen havde også stor indflydelse på produktionsformerne, hvor ensretningen og mekaniseringen af blandt andet mejerier gav landmændene helt nye muligheder for effektivisering.
Læs mere om Andelsbevægelsen i Danmark

Industrialisering fakta

Industrialiseringen er en udviklingsproces i et samfund, hvor industrierhvervenes andel af den samlede økonomi og beskæftigelse stiger.

Karakteristisk for industrialisering er stordrift, masseproduktion, øget brug af maskinkraft og specialisering af forskellige arbejdsprocesser.

Hvornår blev Danmark et industriland

Det er svært at sige, hvornår Danmark blev et industriland, da diskussionen ofte handlede om, Danmark var et industriland eller landbrugsland. Og de to sektorer blev hurtig uløseligt kædet sammen, hvorfor den ene ikke kan fungere uden den anden. Industrialiseringen af Danmark startede i midten af 1800-tallet.

Hvornår er industrialiseringen

Industrialiseringen var fra midten af 1800-tallet og frem til anden halvdel af 1900-tallet.

Hvad er årsagen til industrialiseringen

Industrialiseringen startede i Storbritannien i midten af 1700-tallet. Årsagen til industrialiseringen var den store befolkningstilvækst og vækst i økonomien. Det gik omkring 100 år før industrialiseringen spredte sig til resten af Vesten, hvor det først ramte USA og Tyskland.

Storbritannien sad med sit forspring i mange år som den største på verdensmarkedet.

Industrialiseringens betydning

Industrialiseringen fik en kæmpe betydning for samfundet og danskernes hverdag, hvor samfundet gik fra at være et landbrugssamfund til et bysamfund.

Byerne voksede under industrialiseringen, hvor særligt Aarhus, Aalborg og København voksede. Det første til stor byggeaktivitet, hvor man byggede små og tæt byggede arbejderboliger til de mange indbyggere.

Industrialisering og urbaniseringen

Industrialiseringen var skyld i urbaniseringen, hvor bønderne begyndte at flytte fra landet til byen. Dette skete på grund af arbejdsmulighederne i industrien og samtidig blev antallet af arbejdspladser i landbruget reduceret med effektiviseringen.

Der skete derfor under industrialiseringen en kæmpe folkevandring fra land til by.

Industrialiseringen arbejdsforhold

Arbejderklassen samlede sig i arbejderbevægelser, som kæmpede for ordentlige forhold og rettigheder for arbejderne. Dette førte til, at Socialdemokratiet blev stiftet i 1871 med formål at give arbejderne ordentlige levevilkår og demokratiske rettigheder.

Arbejderbevægelsens kamp førte til en lang række tiltag som sygeforsikring, ulykkesforsikring og arbejdsløshedsforsikring.

Industrialiseringen og politik

Industrialiseringen medførte en helt ny klasse, arbejderklassen. En klasse som var med til at forandre de politiske, økonomiske og samfundsmæssige vilkår.

Det var de dårlige arbejdsforhold og ringe boligkvarterer, som der var drivkraften bag den socialistiske arbejderbevægelse. Det var den tyske Karl Marx tanker om, arbejderklassens overtagelse af magten i samfundet, der var drivkraften til protesterne og kampen for borgerrettigheder. Bevægelsen førte i Sovjetunionen til det et totalitært kommunistisk regime, hvor man ville gennemføre et ”klasseløst” samfund. Hvorimod i Danmark var protesterne med til at lægge fundamentet for et demokratisk samfund.

Socialistisk industrialisering

Socialistisk industrialisering sås særligt i Østeuropa i forbindelse med 2. Verdenskrig. Det skete efter Den Russiske Revolution, hvor der skete betydelig industrialisering inden for rammerne af socialistisk planøkonomi, hvor produktionen var ejet og styret af staten.

Landene med socialistisk industrialisering viste de første år stor vækst, dette vente dog igen, hvor denne strategi viste svagheder i form af ineffektiv resurseudnyttelse, svag udvikling af produktionsmetoder og manglende evne til at opfylde forbrugerønsker.

Industrialiseringen og klima

Industrialiseringen er også starten på klimaudfordringer. Vores forbrug af fossile brændstoffer steg og er kun steget siden, da kul, gas og olie er tæt forbundet med effektiviseringen af produktion. Hvorfor nutidens klimaudfordringer skal forstås og ses i udspring af industrialiseringen af samfundet.

Historisk tidslinje

Industrialiseringen tidslinje

De forskellige perioder under industrialiseringen i Danmark.

Det industrielle opsving

1855-1885

Det første industrielle opsving

1885-1900

Toppen af første industrielle opsving

1900-1915

Det første industrielle opsving ender

1915-1930

Krise- og krigstid

1930-1945

Det andet industrielle opsving

1945-1960

logo
Leksikongen er en database fyldt med en masse interessante artikler om alt mellem himmel og jord.
Leksikongen har til formål at inspirere og informere om spændende emner indenfor historie, samfund og kultur.
Du kan også læse om nogle af de mest betydningsfulde mennesker igennem historien.
SitemapSponsorerede artikler
star